آتریپلا (Atripla) اولین داروی تك قرصی است كه برای درمان ایدز تایید شده و تركیبی از ‌٣ دارویی است كه تا پیش از این برای درمان بیماری ایدز مورد استفاده قرار می‌گرفت.

این دارو به عنوان داروی جدید تایید شده در آمریكا مورد استفاده قرار خواهد گرفت. كارخانه تولید كننده این دارو در نظر دارد كه ظرف ‌٩٦ ساعت آن را برای فروش در آمریكا عرضه كند.

از سوی دیگر چین و استرالیا نیز توافق كردند كه پروژه‌های همكاری خود را در زمینه پیشگیری در برابر بیماری ایدز گسترش دهند. طبق توافقنامه امضا ‌شده بین مقامات مسؤول دو كشور دولت استرالیا برای این منظور ‌٨٥/٢ میلیون دلار استرالیا در اختیار چین قرار خواهد داد. هر دو طرف همچنین توافق كردند كه اجرای دو پروژه در این زمینه را یك سال دیگر نیز تمدید كنند.