كدخدایی در خصوص كارنامه عملكرد شورای نگهبان در برخورد با دولت و مجلس در دوره های مختلف تأكید كرد: شورای نگهبان با هیچ دولت، هیچ مجلس و هیچ نهادی از این جهت كه وظایف قانونی اش را نادیده بگیرد، عقد اخوت نبسته است. وی همچنین افزود: ما به هیچ وجه مجوز نداریم دلایل رد صلاحیت افراد را اعلان عمومی كنیم. اگر خود داوطلب معتقد است كه اعلان دلایل رد صلاحیتش اشكال ندارد، وقتی ما موارد را ذكر كردیم خودش برود اعلام و منتشر كند.وی در پاسخ به این سئوال كه تعریف نظارت بر انتخابات توسط این شورا تا چه میزان است تصریح كرد: قانونگذار نگفته است نظارت بر روز رأی گیری برعهده شورای نگهبان است، بلكه گفته است نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان است. بنا بر این انتخابات، بررسی صلاحیت ها، بررسی شكایت ها، مقدمات برگزاری انتخابات و بحث رسیدگی به تخلفات انتخاباتی را شامل می شود.سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش گفت: در این مدت كه در شورای نگهبان مشغول فعالیت بودم شهادت می دهم كه در هیچ یك از مصوبات، ملاحظاتی به جز ملاحظات شرعی و قانونی مد نظر قرار نگرفته است، اما به هر حال شما مستحضر هستید كه ما امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم داریم.