دكتر «حمید لطیفی» طی حكمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری سرپرست دانشگاه شهیدبهشتی شد. مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه شهید بهشتی امروز در تالار مولوی این دانشگاه با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می شود. دكتر «لطیفی» پیش از این ریاست پژوهشكده لیزر دانشگاه شهید بهشتی را برعهده داشته و عضو هیات علمی دانشكده علوم پایه این دانشگاه است.