سازمان تأمین اجتماعی، از ۲۷آذرماه مقررات جدیدی را برای افرادی كه قصد دارندبیمه قبلی خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی به صورت اختیاری ادامه دهند، درنظرگرفته است.

بر اساس این مقررات، مردان و زنانی كه سن آنان به ترتیب از ۴۵و ۴۰سال بیشتر نباشد، با دارابودن حداقل ۳۶۰روزسابقه پرداخت حق بیمه می توانند از این مزیت بهره مند شوند. همچنین مردان و زنانی كه سن آنان بیش از سنین مذكوراست، باید معادل مازاد سنی، علاوه بر ۳۶۰روز دارای سابقه پرداخت حق بیمه باشند و در نهایت كسانی كه حداقل ۱۰سال سابقه پرداخت بیمه دارند در هر سنی می توانند بیمه اختیاری شوند.

براین اساس، ازاین پس تمامی افرادی كه پیش از این به نحوی قرارداد بیمه اختیاری تنظیم كرده و یا می خواهند تنظیم كنند در صورت قطع پرداخت حق بیمه بعد از انعقاد قرارداد نخستین تا سه مرتبه دیگر قرارداد آنان بدون در نظر گرفتن شرط سنی در صورت تمایل تمدید می شود.

همچنین مقرر شده است با جمع آوری حداقل سابقه لازم، با متقاضیان قرارداد تنظیم و بستر پرداخت حق بیمه آنان فراهم شود سپس نسبت به جمع آوری مابقی سوابق ادعایی بیمه شده اقدام شود. براساس مصوبه جدید سازمان تأمین اجتماعی، متقاضیان بیمه اختیاری كه كمتر از ماه از قطع پرداخت حق بیمه آنان سپری شده است از انجام معاینات اولیه به منظور ادامه بیمه به طور اختیاری معاف شده اند.

همچنین بیمه شدگان اختیاری با پرداخت ۲۶درصد مبنای پرداخت حق بیمه می توانند از تعهدات بازنشستگی، از كارافتادگی، فوت ودرمان سازمان تأمین اجتماعی در صورت احراز شرایط كلی مقرر در قانون استفاده كنند. از این پس درمان مستمری بگیران بیمه اختیاری نیز با كسر دو درصد از مستمری انجام می شود و حق سرانه درمان از مستمری كسر نخواهد شد.

دراین مصوبه تأكید شده است: پرداخت هزینه كفن و دفن و وسایل كمك پزشكی ازتسهیلات جدید این نوع بیمه است كه بیمه شدگان ومستمری بگیران بیمه اختیاری می توانند ازآن بهره مند شوند. براساس این مصوبه، بیمه شدگان اختیاری می توانند حق بیمه اختیاری خود را به صورت ماهانه پرداخت كنند و فرصت پرداخت حق بیمه هر ماه تا آخرین روز دو ماه بعد خواهد بود.

براین اساس مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان اختیاری براساس میانگین آخرین ۳۶۰روز پرداخت حق بیمه قبلی آنان تعیین می شود، مشروط بر این كه از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی كار كمتر نباشد.مبنای پرداخت حق بیمه، بیمه شدگان اختیاری در هر سال به میزان درصدی كه به سطوح دستمزدی شاغلین افزایش داده می شود، ترمیم می یابد.