چهاردهمین كتاب رجال عصر پهلوی مركز بررسی اسناد تاریخی به زندگینامه و اسناد هژبر یزدانی یكی از عناصر تاثیرگذار در صحنه اقتصادی رژیم پهلوی كه با گذشت زمان و حمایت دربار و به ویژه شخص هویدا، سرلشگر ایازی و شاهپور پهلوی به غول افسانه ای اقتصادی در این رژیم و به میلیاردر و تاجری پرآوازه تبدیل شد، اختصاص یافته است. گفته می شود هژبر یزدانی از نظر مالی چنان ثروتی داشته است كه می توانسته تمام پولدارهای رژیم شاهی را یك جا بخرد و یا با كشیدن یك چك، هر بانك ایرانی را در اختیار خود گیرد. وی بدون داشتن هیچ سمت و پست دولتی در ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی آزادانه رفت و آمد داشته و می توانسته است هر فردی را بخرد و یا با روش های نظامی همچون ترور از سر راه خود بردارد. در اسناد ارائه شده این كتاب سعی شده است اقتصاد رژیم پهلوی و چگونگی رشد و توسعه و نفوذ بهائیان در این دربار به طور مستند و دقیق مورد بررسی قرار گیرد. كتاب نتیجه گیری كرده است هژبر یزدانی در سوءاستفاده و برخورداری از وام های غیرقانونی و اعتبار های نابجا و غیراصولی ید طولایی داشته و این امر امكان پذیر نبوده مگر با حمایت و اعمال نفوذ شخصیت هایی همچون هویدا. كتاب هژبر یزدانی با تیراژ ۲هزار نسخه و قیمت ۲۵۰۰ تومان در اسفند ماه ۸۴ منتشر شده است.