نحوه بازنشستگی فرهنگیان از سوی وزارت آموزش و پرورش اعلام شد.به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، كاركنان رسمی كه سن آنان به ۶۵ سال تمام می رسد و كاركنان كادر آموزشی و نیروهای اداری در واحدهای آموزشی كه مجموع سنوات قابل قبول آنان تا پایان شهریور ماه سال ۸۵ به ۳۰ سال تمام می رسد مشمول قانون بازنشستگی می شوند.

همچنین مطابق بخشنامه وزارت آموزش و پرورش، كاركنان اداری، اعم از مشمولان بخشنامه شماره ۲۳۰ سال ۵۸ با سابقه خدمت ۳۰ سال شرایط بازنشستگی را دارا هستند.

بنابر این گزارش، بازنشستگی كادر آموزشی و نیروهای اداری در واحدهای آموزشی كه سنوات قابل قبول آنان بعد از مهرماه به ۳۰ سال تمام می رسد به شرط عدم نیاز با تقاضای كتبی و موافقت اداره محل خدمت و سازمان مربوطه از تاریخ پایان ۳۰سال بلامانع است.

در این بخشنامه در خصوص بازنشستگی كاركنان اداری و آموزشی با سابقه خدمت كمتر از ۳۰ سال آمده است: درخواست بازنشستگی كاركنان اداری به شرط داشتن شرایط عمومی بازنشستگی (۲۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن برای آقایان و ۲۰ سال سابقه خدمت بدون شرط سن جهت بانوان) و درخواست بازنشستگی معلمان متقاضی مرد و زن در صورت داشتن شرایط بازنشستگی مشروط بر آنكه به رشته یا تخصص آنان نیاز نباشد یا در رشته تدریس آنان نیروی مازاد وجود داشته باشد پذیرفته خواهد شد.

بنابر این دستورالعمل، ادامه خدمت آن دسته از كاركنان كادر آموزشی كه مشمول بازنشستگی هستند و در ۴سال اخیر به عنوان معلم، مدرس یا مدیر نمونه از طریق دستگاه آموزش و پرورش در سطح كشور انتخاب شده اند در صورت نیاز، به مدت یك سال بدون مانع است.

همچنین معافیت از بازنشستگی كاركنان آموزش مازاد بر نیاز دوره های متوسطه و پیش دانشگاهی مناطق برخوردار در سطح استان كه متقاضی انتقال به مناطق مردم و غیربرخوردار همان استان هستند حداكثر به مدت یك سال با موافقت رئیس سازمان آموزش و پرورش استان امكان پذیر خواهد بود.

بنابر این گزارش، درخصوص بازنشستگی كاركنان پیمانی، برابر مقررات تامین اجتماعی رفتار می شود.