اگر هوا به قدر كافی سرد باشد می توان به آسانی آب معمولی را تبدیل به یخ یا برف كرد. در این صورت آبی كه دمایش اندكی بالاتر از نقطه انجماد است را می توان به كمك هوای فشرده یا پروانه برقی از دهانه افشانك به بیرون افشاند، ذرات آب به هنگام برخورد با هوای بسیار سرد به صورت برف فرو خواهند ریخت. اما اگر هوا به قدر كافی سرد نباشد، این ذرات به قدر كافی منجمد می شوند و برف شل و آبداری را به وجود می آورند. لذا بیشتر دستگاه های برف ساز از ذرات ریز سفال، صابون یا حتی قارچ ها استفاده می كنند تا بلورهای یخ در اطراف آنها تشكیل شوند. آب در اتاقكی بر روی ذرات مذكور افشانده می شود و بلورهای برف حاصله با سوخت پائین ویژه ای به بیرون پرتاب می شوند.