مدیر روابط عمومی سازمان ثبت احوال كشور اعلام كرد: در صورت همكاری مدارس، نیازی به مراجعه دانش آموزان به مراكز ثبت احوال برای عكس دار كردن شناسنامه نیست.مقدم, مدیر روابط عمومی سازمان ثبت احوال كشور, گفت: مدارس می توانند شناسنامه دانش آموزان متقاضی و سایر مدارك لازم را جمع آوری كرده و آنها را توسط نماینده خود به اداره ثبت احوال منتقل كنند.وی افزود: ادارات ثبت احوال شناسنامه فاقد عكس دانش آموزان را دریافت كرده و پس از الصاق عكس آنها را به مدارس باز می گرداند.مقدم تصریح كرد: در حال حاضر هزینه عكس دار كردن هر شناسنامه ۵۰۰ تومان است كه به همراه عكس مورد تایید مدرسه به ثبت احوال فرستاده می شود.به گفته مدیر روابط عمومی سازمان ثبت احوال كشور, در بعضی از مناطق آموزش و پرورش و در تعدادی از مدارس، با توافق طرفین ماموران ثبت احوال در مدارس حضور یافته و شناسنامه ها را همان جا عكس دار می كنند.وی افزود: مدارس، در صورتی كه تمایل داشته باشند و نسبت به حضور ماموران ثبت احوال در مدرسه اعلام آمادگی كرده و شناسنامه دانش آموزان در محل مدرسه عكس دار می شود.مقدم, در خصوص تعویض عكس شناسنامه گفت: در صورتی كه شخصی متقاضی تعویض عكس شناسنامه باشد، با مراجعه به مراكز ثبت احوال می تواند نسبت به این امر اقدام كند.وی خاطرنشان كرد: برای تعویض عكس شناسنامه تمام صفحات شناسنامه فرد متقاضی عوض می شود و به فرد شناسنامه ای جدید با عكس جدید و اطلاعات قبلی داده می شود.مدیر روابط عمومی سازمان ثبت احوال كشور, گفت: هزینه تعویض شناسنامه برای هر فرد یك هزار تومان است.