در چنین روزی در سال ۱۸۷۹ میلادی لئون تروتسکی انقلابی روسی در خانواده ای یهودی چشم به جهان گشود متولد شد . وی نخستین رییس جمهور شوروی سابق نیز بود . تروتسکی در اثر فعالیت های سیاسی و انقلابی به سال ۱۹۰۲ میلادی به انگلستان گریخت و در آنجات با لنین و پلخانوف آشنا شد . بعد از انقلاب اکتبر روسیه وی به عضویت شورای کمیسر های مردم و کمیسر امور خارجه تعیین شد و پیمان صلح برست لیوتسک را با آلمانی ها در سال ۱۹۱۸ میلادی امضا کرد . وی علیرغم پاره ای اختلافات به لنین وفادار ماند . اما در زمان استالین به سالا ۱۹۲۷ میلادی از حزب کمونیست اخراج و به خراج کشور تبعید شد . او از سال ۱۹۳۷ ساکن مکزیک شد و سرانجام نیز در ۲۱ اوت ۱۹۴۰ به اشاره استالین با تبر به قتل رسید .