اسامی چهار دانشگاه معتبر عراق اعلام شد.دكتر ملاباشی، معاون دانشجویی وزارت علوم, تحقیقات و فناوری، اسامی دانشگاه های مستقر در عراق را كه مدارك صادره توسط آنها مورد تایید وزارت علوم است, اعلام كرد.دانشگاه های عراق شامل جامعه بغداد, لجامعه التكنولجیا, جامعه البصره و الجامعه المستنصریه، است.