اين رمان اولين ترجمه اى است كه از آثار اين نويسنده در ايران انجام مى شود و به گفته حسينى، به خاطر سنگينى و سختى كار، هنوز كسى به سراغ آن نرفته است. تازه ترين اثرى كه از اين استاد زبان و ادبيات انگليسى دانشگاه اهواز منتشر شده، قمارباز اثر فئودور داستايوفسكى است كه توسط انتشارات نيلوفر منتشر شده است.حسينى تاكنون آخرين وسوسه مسيح، گزارش به خاك يونان از نيكوس كازانتزاكيس، به سوى فانوس دريايى نوشته ويرجينيا وولف، لردجيم و دل تاريكى جوزف كنراد و آثارى از ويليام فاكنر همچون خشم و هياهو، برخيز اى موسى و آبشالوم آبشالوم، را ترجمه كرده است. نيلوفر خاموش (نظرى به شعر سهراب سپهرى)، گلشيرى كاتب و خانه روشنان (با همكارى پويا رفوئى)، نظرى به ترجمه و فرهنگ برابرهاى ادبى (فارسى - انگليسى و انگليسى - فارسى) نيز از آثار تاليفى صالح حسينى است.