اين گروه از شهروندان مى توانند با ارائه كارت منزلت در گيت هاى فروش بليت، به طور رايگان از مترو استفاده كنند. گفتنى است در اين طرح كه در قالب «طرح جامع گنجينه ها» و با همت سازمان فرهنگى هنرى شهردارى تهران به اجرا درآمده، سالمندان تحت پوشش مى توانند با ارائه كارت منزلت از خدمات شهرى، مراكز فرهنگى، تفريحى و هنرى تحت پوشش شهردارى تهران از جمله سينما، تئاتر، فرهنگسراها و اتوبوس و مترو به طور رايگان استفاده كنند.