به گزارش مليت در كتاب راهنماى شهر استانبول كه به مناسبت بيست و دومين كنگره جهانى معماران در اين شهر و به زبان انگليسى انتشار يافته، آمده است: «پس از انقلاب بلشويكى در روسيه، تعدادى از روس ها از كشورشان فرار كرده و به استانبول آمدند. در آن مقطع قيافه و ظاهر زنان روس از طرف زنان استانبول بسيار مورد توجه قرار گرفت؛ چنانكه زنان ترك شروع به الگوبردارى از آنها كردند و تحت تاثير همين فضا بود كه اهالى استانبول به تبعيت از روس ها براى تفريح و شنا به ساحل دريا روى آوردند.»كتاب مذكور در صفحه هاى ۴۳ تا ۴۶ خود، ذيل عنوان «از اشغال توسط دشمن تا پايان جنگ» زندگى زنان روس ساكن استانبول در سال هاى اشغال اين شهر در جريان جنگ جهانى اول را چنين توصيف مى كند: «در سال هاى اشغال، استانبول شاهد راهپيمايى ها و اعتراض هاى مردم و دانشجويان و جوانان بود. چندين گروه زيرزمينى براى مبارزه در راه استقلال تركيه شكل گرفته بود و بخشى از اهالى استانبول نيز اين شهر را به قصد مناطق اشغال نشده آناتولى ترك مى كردند. در همين مقطع تعدادى از روس ها كه پس از قيام بلشويكى در روسيه كشورشان را به قصد استانبول ترك كرده بودند، تاثير عميقى روى فرهنگ و اهالى استانبول برجاى گذاشتند. آغاز شب زنده دارى ها در استانبول نيز به همين دوران مربوط است. روس ها كافه قنادى ها و فروشگاه هايى را در استانبول افتتاح كردند و در پى اين كار تحولات اخلاقى و فرهنگى نيز بين اهالى شهر پديد آمد. در كنار زنان روسى كه در اين مكان ها كار مى كردند، عده اى ديگر از زنان روس نيز براى نخستين بار به صورت رسمى اقدام به خودفروشى كردند كه پس از مدتى كل فضاى شهر تحت تاثير كار آنها قرار گرفت.» انتشار اين مطالب كه به منظور راهنمايى شركت كنندگان در بيست و دومين كنفرانس جهانى معماران استانبول چاپ شده، واكنش هاى منفى اى را در پى داشته است. در اين بين علاوه بر اعتراض هاى تند نمايندگان حزب جمهور خلق رئيس اتحاديه معماران تركيه نيز موضع گيرى كرد: «من از محتواى اين كتاب بى خبر بودم و ديروز بعد از اينكه روزنامه مليت گزارشى در اين مورد چاپ كرد، متوجه مسئله شدم... ما به عنوان برگزاركننده كنفرانس در انتشار كتاب مذكور دخيل نبوده ايم و اين كتاب هديه اى است كه شهردارى به رسم مهمان نوازى به شركت كنندگان اهدا كرده. البته من فكر نمى كنم شخص شهردار به عمد و به منظور ايجاد بحران سياسى در كنگره اقدام به چنين كارى كرده باشد؛ بلكه تصور مى كنم كه عده اى در داخل شهردارى و به منظور بهره بردارى از فضاى كنگره اقدام به چنين كارى كرده باشند.»