سيد محمد على نيك نژاد افزود: هزينه تمام شده توليد شير ، روز به روز افزايش مى‌يابد، ولى قيمت شير تقريبا ثابت است .

وى افزود: به دليل افزايش هزينه‌هاى توليد و ثبات قيمت شير، دامداران در حال اضمحلال هستند. عضو مجمع ملى كشاورزان خبره گفت: هيچ نماينده اى از دامداران براى شركت در نشست شوراى اقتصاد براى تعيين قيمت پايه شير خام دعوت نمى شود.

وى افزود: قيمت نهاده‌هاى توليد شير براى دامداران ، هر سال افزايش مى‌يابد، به گونه‌اى كه كنسانتره خوراك دام از كيلوگرمى ۸۵۰ ريال پارسال به ۱۳۰۰ ريال افزايش يافته است . وى ادامه داد: قيمت يونجه به عنوان نهاده توليد شير ، در سال گذشته هركيلوگرم ۸۰۰ ريال بود كه هم اكنون به ۱۸۰۰ ريال افزايش يافته است ، قيمت ذرت علوفه‌اى نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد و قيمت سبوس ۱۰ درصد افزايش يافت. نيك نژاد گفت: قيمت تفاله چغندر از كيلوگرمى ۷۵۰ ريال به ۱۳۵۰ ريالى ، نرخ دستمزد كارگران ، قيمت آب، برق و ساير هزينه‌هاى جانبى هم افزايش يافته است، در حالى كه قيمت شير به عنوان محصول نهايى دامداران از كيلوگرمى ۱۹۵۰ ريال سال گذشته به ۲۳۰۰ ريال افزايش يافته است .

عضو مجمع ملى كشاورزان خبره ايران گفت: قيمت گوشت نسبت به شير بهتر شده و ۲۵ درصد افزايش يافته است، بنابراين دامداران پروار بند زياد ضرر نكرده‌اند ، اما دامداران گاوهاى شيرى ضرر كرده ‌اند. نيك نژاد گفت: در حالى كه قيمت هر كيلوگرم يونجه در سال ۱۳۶۰ حدود ۳ تومان و شير ۱۰ تومان بود، اين قيمتها در حال حاضر به ۱۵۰ تومان و ۲۳۰ تومان رسيده است، در حالى كه اگر به تناسب رشد كرد بايد قيمت هر كيلوگرم شير ۴۸۰ تومان مى‌شد.

وى ادامه داد: دامداران هنوز براى تحويل شير ديماه به كارخانه‌هاى شير پولى دريافت نكرده‌اند در حالى كه براى خريد علوفه پول نقد مى‌پردازند.