آزاده جلاليان، دانشجوى كارشناسى‌ارشد مهندسى شيمى دانشگاه فردوسى و از مجريان اين طرح با اشاره به وجود كارخانجات متعدد رب‌سازى در كشور اظهار داشت: زايدات و تفاله واحدهاى توليد رب گوجه فرنگى در حال حاضر مصارف كم‌ارزشى مانند خوراك دام داشته و در صورت عدم تمايل دامداران به استفاده از آن، دفع اين ماده زايد به صورت معضلى زيست‌محيطى درمى‌آيد در حالى كه اين ماده زايد حاوى يك رنگدانه خوراكى ارزشمند مى‌باشد. وى افزود: با توجه به نياز فراوان كارخانجات توليد مواد غذايى به رنگ‌هاى خوراكى و عدم توليد رنگ خوراكى در كشور توليد رنگ خوراكى با كيفيت و قيمت مناسب ضرورى است؛ از طرفى اغلب رنگ‌هاى مورد استفاده سنتزى هستند كه عوارض و مشكلات فراوانى از جمله مسموميت غذايى و حساسيت و نيز در دراز مدت باعث ايجاد سرطان در مصرف كننده مى‌شوند، لذا توجه به اين معضلات برترى رنگ طبيعى را مشخص مى‌كند. وى يكى از روش‌هاى مفيد توليد رنگ‌هاى طبيعى را استخراج رنگ از ضايعات طبيعى عنوان كرد و افزود: پوست پرتقال، گل زعفران و تفاله گوجه فرنگى سه منبع ضايعاتى مفيد براى حفاظت از محيط زيست هستند. پوست پرتقال حاوى رنگدانه كارتنوئيدى بوده و به مقدار زياد از تفاله كارخانجات آبميوه به دست مى‌آيد. گل زعفران نيز حاوى رنگدانه آنتوسيانينى مى‌باشد كه اين رنگدانه در žpH مختلف طيف رنگى از قرمز تا بنفش مايل به آبى را ايجاد مى‌كند با اين حال در كشور ما بعد از جدا كردن كلاله از گل زعفران زايدات با ارزش آن دور ريخته مى‌شود. وى با اشاره به روش‌هاى گوناگون استخراج رنگدانه ليكوپن از تفاله گوجه فرنگى گفت: روش استخراج با حلال، يكى از روش‌هاى مفيد براى اين منظور است كه در منابع علمى حلال اين رنگدانه، سولفيد كربن، كلروفرم و به ويژه نرمال هگزان معرفى شده است، اما متاسفانه حلال اخير به دليل ساختار سلول گياه گوجه فرنگى قابليت ورود به داخل سلول را نداشته و همچنين سمى است. جلاليان افزود: طبق آزمايشات و مشاهدات انجام شده در بين پنج حلال اتانول، متانول،‌ اسيد استيك، نرمال هگزان و استون، تنها استون و نرمال هگزان قابليت رنگبرى تفاله گوجه فرنگى را دارا هستند. در مراجع علمى نرمال هگزان به عنوان بهترين حلال ليكوپن معرفى شده است، اما در اين بررسي، استون نسبت به نرمال هگزان در شرايط عملياتى مشابه، رنگدانه بيشترى را استخراج كرده و حداقل زمان رنگبرى با استون حاصل مى‌شود كه اين زمان حدود 40 دقيقه است. وى در پايان با اشاره به اينكه فرآيند استخراج ليكوپن از تفاله گوجه فرنگى مستلزم استفاده از خشك‌كن‌هاى مختلف، استخراج كننده، كندانسور ومبدل حرارتى مى‌باشد، تصريح كرد: طبق مشاهدات، رنگدانه ليكوپن در طيف وسيعى از žpH كه دامنه‌اى بيش از تغييرات pH مواد غذايى دارد بدون تغيير باقى مى‌ماند