نورالله رفعتى د افزود: شركت خودروسازى لرستان و شركت سام‌موتورز چنانچه در خصوص واردات كاميون چينى فا(faw) به توافق برسند، ثبت سفارش يك هزار دستگاه از اين نوع خودرو در كشور آغاز مى‌شود. وى ادامه داد: تاكنون براى واردات 473 ميليون دلار از مجموع 12 قلم كالاى بدون انتقال ارز، ثبت سفارش شده است كه در اين بين سيگار با سهم 34 درصدى و ارزش 164 ميليون دلارى بيشترين ثبت سفارش در اين خصوص را دارد. وى اظهار داشت: تا اين لحظه براى واردات 21 هزار تن چاى در سطح استان تهران به ارزش 50 ميليون دلار ثبت سفارش شده است.