مرکز تحقيقات غدددرون ريز، در بروشور علمى خود، مىافزايد : هيپوگليسمى باعث به وجود آمدن حالات ناخوشايندى مانند، کمبود تمرکز فکرى و ايجاد اختلال در عملکرد مغز مى شود. علايم و نشانه هاى قندخون پايين ، گرسنگى ناگهانى، تغييرسريع خلق و خوى، خستگى، تعريق ، ضربان سريع قلب، رنگ پريدگى، خواب آلودگى، دشوارى در تمرکز و تارى ديد است . اگر غذاى فرد به اندازه کافى حاوى کربوهيدرات شامل نان ، سيب زمينى، ماکارونى، برنج و ميوه نباشد و يا اينکه فرد يک وعده غذايى را از دست بدهد منجر به وجود آمدن هيپوگليسمى مى شود. عامل ديگرى که باعث به وجود آمدن قند خون پايين مىشود، افزايش فعاليت فيزيکى است . به عنوان مثال ورزش باعث کاهش ميزان قند خون مى شود براى پيشگيرى از اين مشکل، فرد بايد سعى کند هرگز يک وعده غذايى را از دست ندهد، از کربوهيدراتها در هر وعده غذايى استفاده کند و در صورت افزايش فعاليت بدنى هر چهار ساعت يک بار غذا مصرف کند.