نينا شاهرخي-ترجمه كتاب هايى كه به زبان معمارى نوشته شده اند، آن هم از ديدگاهى عرفانى و ايرانى كار ساده اى نيست؛ حس وحدت The Sense of Unity: The Sufi Tradition in Persian Architecture يكى از كتاب هايى است كه با وجود اينكه محور موضوعاتش بررسى سنت عرفانى در معمارى ايرانى بود، بسيار دير به فارسى ترجمه شد. زمانى كه حدودا 30 سال از تاليف كتاب گذشته بود و كتاب در جامعه حرفه اى معماران و شهرسازان كشور جاى خود را باز كرده بود، با تلاش سازمان زيباسازى شهر تهران، و با هدف حفاظت و احياى هويت و اصالت معماري، ترجمه اى متناسب با موضوع، نسبتا سنگين اما سنجيده و دقيق به مخاطبان عرضه شد.نادر اردلان و لاله بختيار نويسندگان كتاب هستند. اردلان يكى از مهندسان معمار ايرانى و بختيار دانش آموخته حقوق، طراحي، ادبيات و تاريخ هنر است. حس وحدت در واقع برآيند دو نوع تفكر و انديشه است؛ اردلان و بختيار كوشيده اند تا سنت غنى و متنوع ايرانى را در پس شيوه تفكر پر راز و رمز عارفانه اى جاى دهند. پرداختن به جزئيات به اندازه كليات از خصوصيات بارز كتاب است. در اين كتاب براى اولين بار بينش هاى سنت فرهنگى ايرانيان به مخاطبان غربى عرضه شده است. محور اصلى بحث در كتاب، واقعيات برونى و درونى است به اين شكل كه براى شناخت معمارى ايرانى بايد نه تنها واقعيت برونى و گذراى آن، بلكه واقعيت درونى و ذاتى اش را جست وجو كرد. نام آشناى لويى كان كه در قسمت سپاسنامه آورده شده است، نيز جالب توجه و سندى بر تاييد روش ادراك نويسندگان در بررسى موضوع است.سه بخش شكل شناسى مفاهيم، مفهوم صور سنتى و درجات تحقق شالوده اصلى كتاب را تشكيل مى دهند.بخش اول با مصراع زيباى : ما چو نائيم و نوا در ما ز توست، آغاز مى شود و با تعريف واژه هاى شريعت، طريقت و حقيقت ادامه مى يابد. نمودار هاى مختلف و عكس هاى گوناگون كه در لابه لاى مطالب كتاب گنجانده شده اند به فهم دقيق تر و موردى مطالب كمك مى كنند.در پيش در آمد كتاب از زبان ناشر آن سازمان زيباسازى شهر تهران مى خوانيم: كتاب حس وحدت به رغم شهرتى كه نزد جامعه حرفه اى معماران و شهر سازان كشور دارد و با آنكه نزديك به 30 سال از تاليف آن مى گذرد، متاسفانه تا كنون به حلّيه اى فارسى آراسته نبود.سازمان زيبا سازى شهر تهران در جريان تلاش خود براى كشف، حفاظت و احياى هويت و اصالت معمارى و به اميد آنكه باب تعامل را در شناخت ساحات اصيل معمارى از ديدگاه ژرف بگشايد، اين كتاب ارزشمند را در ترجمه اى سنجيده و دقيق به علاقمندان تقديم مى كند.... شايد حس و حدت جزو معدود كتاب هايى باشد كه به معمارى گذشته ايران با ديدى كمّى ننگريسته و اتفاقا تنها، جنبه كيفى فضاها و معمارى آنها در آن مورد بررسى قرار گرفته است. تاثير انديشه هاى اسلامى بر معمارى ايرانى و همچنين درس هاى تصوف بر فضا به خوبى در آن بيان شده است. مفاهيم نمادها و صور سنتى با شيوه اى دلنشين جزئى از كل مباحث را تشكيل مى دهند. كتاب حس وحدت، سنت عرفانى در معمارى ايران، هر چند قلمى بالنسبه ثقيل دارد ولى منبعى منحصر به فرد در حوزه عرفان و معمارى ايرانى - اسلامى است.