امروز مجيد انصارى «معرفى نامه» وزير پيشنهادى رئيس دولت براى وزارت راه را به مجلس مى برد تا در صورت راى موافق نمايندگان _ احمد صادق بناب _ هشتمين وزير راه جمهورى اسلامى شود، وزيرى كه تنها براى كمتر از شش ماه رياست مى كند. در اين صورت بناب اولين وزيرى است كه حكم سرپرستى اش به وزارت تبديل مى شود. پيش از اين احمد امرى (پنج ماه در سال ۶۰) سيدابوالحسن خاموشى (هشت ماه در سال ۶۴) و صادق افشار (سه ماه در سال ۸۰) سرپرست وزارت راه و ترابرى بوده اند اما هيچ يك به عنوان وزير معرفى نشدند. تنها سرپرستى كه در دولت خاتمى به عنوان وزير به مجلس معرفى شد، نصرالله جهانگرد سرپرست وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات بود كه نتوانست راى اعتماد مجلس را كسب كند. با اين حال به نظر مى رسد رئيس جمهورى تا دقايق نهايى به محاسبات خود براى معرفى وزير راه ادامه داده تا گزينه معرفى شده، برگشت نخورد. به همين دليل نامه معرفى وزير راه تا عصر روز گذشته به هيأت رئيسه مجلس تحويل نشد. مجيد انصارى به شرق گفت: «امروز نامه معرفى آقاى بناب را به مجلس تقديم مى كنم و اميدواريم كه جمع بندى نمايندگان نهايتاً مثبت باشد.» پس از استيضاح احمد خرم از سوى مجلس هفتم، معاون اقتصادى اين وزارتخانه بلافاصله حكم سرپرستى خود را از رئيس جمهور دريافت كرد تا پس از يك سلسله اصلاحات در وزارت راه و ترابرى احتمال حضور خود در كابينه را بيشتر كند.حذف رئيس سازمان هواپيمايى كشورى، مديركل دفتر وزارتى احمد خرم و جابه جايى زودهنگام مديركل روابط عمومى وزارت راه كه به فاصله چند روز به سمت خود بازگشت از جمله تغييراتى بود كه قطعاً امروز در قيام و قعود نمايندگان مجلس تاثير مثبت خواهد داشت. موارد ياد شده مهمترين چالش هاى احمد خرم با مجلس هفتم بود كه بلافاصله پس از راى مجلس به عدم كفايت وى در وزارت راه و ترابرى اصلاح شد تا موضع گيرى منفى مجلس هفتم و حاميان رسانه اى آنان در مورد صادق بناب را به موضعى متعادل تر در هفته هاى اخير تبديل كند. اولين برخورد اين گروه با احتمال معرفى بناب به عنوان وزير راه انتشار نامه اعتراض آميز جمعى از مديران وزارت راه بود اما به دليل اتخاذ مواضع متعادل تر صادق بناب نسبت به احمد خرم اين برخوردها اخيراً دچار چرخش شده است. به نظر مى رسد نمايندگان مجلس پس از تعطيلات يك هفته اى خود مجوز امضاى حكم وزارت احمد صادق بناب را به دولت بدهند تا در مدت زمان باقى مانده از دولت خاتمى شاهد افتتاح فرودگاه امام خمينى باشيم.