قيمت مرغ كشته خريدارى شده از كشتارگاه‌‏ها 860 تومان بوده است.

گفتنى است، ميزان قيمت مرغ زنده و مرغ كشته در بازار امروز تهران تفاوتى با روز گذشته نداشته است.

براساس اين گزارش، قيمت مرغ زنده در بازار امروز مشهد،840 تا 860 تومان و قيمت مرغ كشته 1270 تومان است.

همچنين، قيمت مرغ زنده در بازار امروز اصفهان و شيراز به ترتيب 860 تا 910 و 900 تومان بوده و قيمت مرغ كشته در اين دو شهر به ترتيب 1370 ,1385 تومان بوده است.

براساس اين گزارش، قيمت مرغ زنده در بازار امروز تبريز، 810 تا 850 تومان بوده كه نسبت به روز گذشته كاهش پيدا كرده است، همچنين قيمت مرغ كشته امروز درر بازار تبريز 1350 تومان بوده كه نسبت به روز گذشته كاهش داشته است.

اين گزارش حاكى است، قيمت مرغ زنده و مرغ كشته در بازار امروز گيلان به ترتيب 850 تا 880 تومان و 1350 تومان بوده است.

همچنين، قيمت مرغ زنده در بازار امروز كرمانشاه 890 تومان است كه نسبت به روز گذشته افزايش قيمت داشته و قيمت مرغ كشته در اين استان، 1500 تومان است.

گفتنى است، قيمت مرغ زنده در بازار امروز استان مازندران، 830 تا 850 بوده و قيمت مرغ كشته امروز در اين استان 1600 است.

همچنين، قيمت مرغ زنده استان زنجان در بازار امروز 870 تومان و قيمت مرغ كشته ‌‏آن 1400 است و در استان همدان قيمت مرغ زنده و 860 تومان و قيمت مرغ كشته در بازار امروز اين استان 1400 تومان است.