مـديـر عامل صنايع جنـگ افـزارسـازي وزارت دفـاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با اعلام اين خـبـر افزود: چند نوع سلاح انفرادي ديگر مانـنـد كلت رگبار,ي كلت ليزرى و نوعي تـفنـگ بـه نام تفنگ كمـان نيـز در سـازمـان صنـايـع جنگ افزاري در حال طراحي وساخت است. سرتيپ دوم فرحي همچنين گفت : هـماكنـون 10 نوع سلاح انفرادي ساخت صنايع جنگ افزارسازى ايران به 12 كشـور اروپـايـي , آسيـايـى و آفريقايي صادر مى شود و دانش فنى ساخت 3 نوع محصول نظامي نيز به خارج از كشور صادر شده است .