مـديـر عامل‎صنايع‎ جنـگ‎افـزارسـازي‎ وزارت‎ دفـاع و پشتيباني‎ نيروهاي‎ مسلح‎ با اعلام‎ اين‎ خـبـر افزود: چند نوع سلاح‎ انفرادي‎ ديگر مانـنـد كلت‎‎ رگبار,ي‎‎ كلت ليزرى و نوعي‎ تـفنـگ‎ بـه‎ نام‎ تفنگ‎ كمـان‎‎ نيـز در سـازمـان صنـايـع‎ جنگ‎افزاري‎ در حال‎ طراحي‎ وساخت‎‎ است. سرتيپ‎ دوم‎‎ فرحي‎ همچنين‎‎ گفت‎: هـماكنـون 10 نوع سلاح‎ انفرادي‎‎ ساخت‎ صنايع‎ جنگ‎افزارسازى ايران‎ به‎ 12 كشـور اروپـايـي‎‎, آسيـايـى و آفريقايي‎‎‎ صادر مى شود و دانش‎ فنى ساخت‎ 3 نوع محصول‎ نظامي‎ نيز به‎ خارج‎از كشور صادر شده‎ است‎.