آفتاب

نمایشنامه "تهرانجلس" منتشر شدنمایشنامه "تهرانجلس" به دو زبان فارسی و انگلیسی به طور مجزا و در یک جلد نگارش شده است .

این نمایشنامه ، ماحصل زندگی در غربت ایرانیانی است که با وجود همه امکانات در خارج از کشور باز هم تمام سلولهای بدنشان برای در ایران بودن می تپد . این ایرانیان ، شبانه روز دستخوش کابوس آزارگر ، غربت زدگی ، بیگانگی پایان ناپذیر ، جدا از دیار بودن ، بیگانگی از خود و آرزوی بازگشت به میهن میباشند . داستان "تهرانجلس" حول محور این ایرانیان است که به خاطر دوری از وطن از خود بیگانه شده اند . "تهرانجلس" نمایشنامه ای در قالب ظنز اَبسرد یعنی طنزی شناور میان واقعیت و ورای واقعیت میباشد که ماحصل زندگی غربت نشینی ایرانیان را به چالش میکشد .
وبگردی