افشاگری محمد دادکان در مورد دلالی یکی از مجریان صدا و سیما | فیلم

افشاگری دادکان, دلالی مجری صدا و سیما,افشاگری دادکان از دلالی مجری صدا و سیما,محمد دادکان

یکی از مجریان صدا و سیما به باشگاه‌ها زنگ می‌زند و می‌گوید بازیکنان مدنظر مرا جذب کنید در غیر این صورت باشگاه شما را در برنامه‌ام تخریب می‌کنم!

کانال پرسپولیس: یکی از مجریان صدا و سیما به باشگاه‌ها زنگ می‌زند و می‌گوید بازیکنان مدنظر مرا جذب کنید درغیر این صورت باشگاه شما را در برنامه‌ام تخریب می‌کنم!
افشاگری محمد دادکان در مورد دلالی یکی از مجریان صدا و سیما | فیلمیکی از مجریان صدا و سیما به باشگاه‌ها زنگ می‌زند و می‌گوید بازیکنان مدنظر مرا جذب کنید در غیر این صورت باشگاه شما را در برنامه‌ام تخریب می‌کنم!
کد N2034226