اولین مصاحبه حسین زمان بعد از 16 سال | اختصاصی آفتاب

اولین مصاحبه حسین زمان , حسین زمان,

از قدیم می گفتند که هنرمند به نام زندست ، اگر می خواهید هنرمندی رو از هستی ساقط کنی نذار فعالیت هنری کنه...

آفتاب: حسین زمان در آغاز گفتگویش گفت: از قدیم می گفتند که هنرمند به نام زندست ، اگر می خواهید هنرمندی رو از هستی ساقط کنی نذار فعالیت هنری کنه...

اولین مصاحبه حسین زمان بعد از 16 سال | اختصاصی آفتاباز قدیم می گفتند که هنرمند به نام زندست ، اگر می خواهید هنرمندی رو از هستی ساقط کنی نذار فعالیت هنری کنه...

خبرنگار: هدی جاویدی
کد N2014548