آگهی مزایده پورشه و ب.ام.و بابک زنجانی

آگهی مزایده فروش اموال بابک زنجانی, بابک زنجانی

روزنامه هفت صبح آگهی مزایده فروش اموال بابک زنجانی را که 3خودرو در صدر آن است منتشر کرد.

روزنامه هفت صبح آگهی مزایده فروش اموال بابک زنجانی را که 3خودرو در صدر آن است منتشر کرد.

کد N2013408