پیام ویدیویی ظریف به ملت ایران: هدف آمریکا از تحریم های جدید جداکردن مردم از حاکمیت است

پیام ویدیویی ظریف, ظریف, پیام ویدیویی ظریف به ملت ایران, تحریم ایران, تحریم اقتصادی ایران

هیچ کس در دنیا بغیر از چندکشور کوچک و رژیم صهیونیستی از اقدامات آمریکا پیروی نمی کند

هیچ کس در دنیا بغیر از چندکشور کوچک و رژیم صهیونیستی از اقدامات آمریکا پیروی نمی کند
دولت قطعا وظیفه خود را برای فراهم کردن زمینه برای زندگی راحت مردم انجام می دهد.

پیام ویدیویی ظریف به ملت ایران: هدف آمریکا از تحریم های جدید جداکردن مردم از حاکمیت استهیچ کس در دنیا بغیر از چندکشور کوچک و رژیم صهیونیستی از اقدامات آمریکا پیروی نمی کند

کد N2002763