کاهش قیمت نفت و افزایش بهای طلا در بازارهای جهانی

کد N1991030