نوشابه‌ گازدار باید بخوریم!

نوشابه گازدار, نوشابه به جای حق سنوات

در حاشیه انتشار خبری مبنی بر اینکه «بازنشستگان یک شرکت به جای حق سنوات خود، نوشابه دریافت کردند» مهدی استاداحمد این شعر طنز را در کانال «بی قانون» منتشرکرد.

در حاشیه انتشار خبری مبنی بر اینکه «بازنشستگان یک شرکت به جای حق سنوات خود، نوشابه دریافت کردند» مهدی استاداحمد این شعر طنز را در کانال «بی قانون» منتشرکرد.
هر روز غذا شعار باید بخوریم
نان با سخن قصار باید بخوریم
هرچند که پول نفت داریم اما
نوشابه‌ گازدار باید بخوریم
انگشت اشاره چیست جز سبابه
یا همسر زال کیست جز رودابه
این نیز مبرهن است که اینجانب
تا آخر عمر می‌خورم نوشابه
نوشابه چقدر با غذا می‌چسبد
بی صرف غذا هم از قضا می‌چسبد
در پارک نشسته‌ام پس از عمری کار
نوشابه عجب در این فضا می‌چسبد
هر روز لباس کار را می‌پوشید
در راه رفاه ما فقط می‌کوشید
من مخلص الطاف شمایم، اما
نوشابه چقدر می‌توانم نوشید
کد N1990122