تیراندازی در حین برگزاری رژه نیروهای مسلح در اهواز

کد N1963283