محققان اسپانیایی پی بردند؛

بین چاقی و بیماری آسم ارتباط متقابل وجود دارد

سلامت

محققان از سالیان قبل به این نتیجه رسیده اند که چاقی موجب افزایش ریسک ابتلا به آسم می شود، اما تحقیق جدید نشان می دهد ممکن است عکس این موضوع هم صحیح باشد.

به گزارش

کد N1961699