قولی که عملی نشد! | پله برقی ایستگاه ابوریحان

تربیون داغ, پل ایستگاه خاقانی, مشکلات شهری

علیرغم قول شهرداری مبنی بر اینکه پل ایستگاه ابوریحان مجهز به پله برقی می شود، همچنان این پل بدون پله برقی است.

[span]
قولی که عملی نشد! | پله برقی ایستگاه ابوریحانعلیرغم قول شهرداری مبنی بر اینکه پل ایستگاه ابوریحان مجهز به پله برقی می شود، همچنان این پل بدون پله برقی است.
کد N1925094