اطفاء حریق در آشپزخانه مجموعه پذیرایی در منطقه شیان

کد N1916069