فعالیت کاربران ایرانی در تلگرام ۴۵ درصد کاهش یافته است

کد N1914761