متلک تصویری یک روزنامه به کیهان، فردوسی‌پور و نوبخت!

عادل فردوسی پور, نوبخت, روزنامه کیهان,طنز بی قانون, متلک تصویری یک روزنامه به عادل فردوسی پور

ضمیمه طنز «بی قانون» امروز نیز در واکنش به برخی اظهار نظرها و خبرها، منتشرشد.

ضمیمه طنز «بی قانون» امروز نیز در واکنش به برخی اظهار نظرها و خبرها، منتشرشد.

کد N1914514