اتفاق عجیب در یک بیمارستان: «گروگان‌گیری در صورت عدم تسویه»

کد N1910366