عکس ناسا از آزمایشگاه فناوری های کاهنده سروصدای هواپیما

فناوری

ناسا عکسی از محل انجام آزمایش فناوری های کاهنده سروصدای هواپیما منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ناسا، این سازمان در حال آزمایش فناوری های نوین برای کاهش سروصدای هواپیماست. در همین راستا عکسی از محل انجام آزمایش ها منتشر کرده است.

همزمان با افزایش ترافیک هوایی در آمریکا، شکایت افرادی که در همسایگی فرودگاه زندگی می کنند نیز بیشتر می شود. در این میان تقاضا برای سفرهای هوایی با سرعت مافوق صوت نیز افزوده شده است.

درهمین راستا ناسا پروژه فناوری تجاری مافوق صوت را در دست اجرا دارد که روی توسعه فناوری های کاهنده سروصدای هواپیما متمرکز است.

کارشناسان صوتی در مرکز تحقیقاتی گلن این سازمان در کلیولند به تازگی آزمایشگاه Aero Acoustic Propulsion Laboratory یک مدل کوچک از  سیستم موتور اگزوزLearjet را ارزیابی کردند.

کد N1897211