ماهی که فرزندانش را در دهانش حمل می کند

فناوری

برخی ماهی ها برای محافظت فرزندانشان دربرابر مهاجمان آنها را در دهانشان حمل می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از  ماهی ها فرزندان خود را در دهانشان حمل می کنند. این رفتار انکوباتور دهانی(oral incubation) نام گرفته است. هدف والدین از این کار حفاظت از فرزندان در برابر مهاجمان است. ماهی های مختلفی این رفتار را از خود نشان می دهند از جمله آروانا( arowana )و گربه ماهی.

این فرایند حمایتی از زمان تخم گذاری آغاز می شود. هنگامیکه بچه ماهی ها بتوانند شنا کنند مادر آنها را رها می کند. در برخی موارد نیز ماهی مادر با این روش در برابر مهاجمان از فرزندان خود مراقبت می کند.

کد N1895052