فراهانی: انتقال قدرت در ترکیه با بحران جدی روبروست

کد N1885644