با احتساب بازنشستگی ۶۰ هزار نفر، کمبود حدود ۸۴ هزار نفر معلم قطعی است

کد N1862200