منابر باید به دور از اشرافی‌گری و در ارتباط با مردم باشند

کد N1845498