توضیحات وکیلی از وضعیت سوال از رئیس جمهور در هیات رئیسه مجلس

کد N1844039