رییس پلیس پایتخت:

کوچکترین ناامنی در تهران گزارش نشده است

کد N1844038