به ریاست ربیعی؛

جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۷ برگزار شد

کد N1843965