آنچه این روزها در ذوق مردم اصفهان می‌زند

استان ها

این روزها آنچه در ذوق مردم اصفهان می‌زند خشکی رودخانه‌ای است که مردم آن را با پرآبی و جاری بودن به یاد می‌آورند.

کد N1832440