بوروکراسی مانعی بر سر راه تولید

استان ها

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به موانعی که در نظام اداری برسر راه تولید و فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد، گفت: بوروکراسی برای تسهیل موانع و هدایت‌گری در نظام اداری ایجاد شده است اما گاهی همین بوروکراسی خود یک مانع بر سر راه تولید می‌شود.

کد N1830272