فعالیت عمرانی در حریم محوطه تاریخی قلعه جوق فامنین همدان ممنوع شد

کد N1823447