ایلنا بررسی می‌کند؛

در ده سال گذشته دستمزد چقدر از هزینه‌های زندگی را پوشش داد؟

کد N1817411