لیست تمام جاهایی که عارف فریاد کشید!

سیاسی

می ترسم از همان اول از ارتفاع/ بالای نردبان فریاد می کشم/ گاهی میان خواب کابوس می رسد/ آن وقت ناگهان فریاد می کشم...


محمدرضا عارف در واکنش به انتقادها: فریاد هم می کشم.


هر لحظه هر زمان فریاد می کشم
بی وقفه بی امان فریاد می کشم

مشهور گشته ام به حضرت سکوت
چون در دلم نهان فریاد می کشم

کم دست می هد اما اگر دهد
بی حرف و گفتمان فریاد می کشم

در نزد همسرم چون می شناسمش
در حوزه زنان فریاد می کشم

در سینه غالبا با غیظ و با غضب
در صحن پارلمان فریاد می کشم

بنده مدیرم و از باب اقتدار
توی آپارتمان فریاد می کشم

تا دیر می شود یک لحظه شام من
مابین رستوران فریاد می کشم

در حین دیدن فوتبال اکثرا
پرسعی و پرتوان فریاد می کشم

می ترسم از همان اول از ارتفاع
بالای نردبان فریاد می کشم

گاهی میان خواب کابوس می رسد
آن وقت ناگهان فریاد می کشم

چون غالبا سکوت فریاد خسته هاست
مانند خستگان فریاد می کشم

 

مجید مرسلی

 

کد N1817229