حسینی: بیانیه ترامپ علیه ایران مبنای حقوقی و قانونی ندارد

کد N1817186