ابلاغ سیاست‌ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی

دولت,معاون اول رئیس‌جمهور

سیاست ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی تصویب و از سوی معاون اول رئیس جمهوری به وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بهداشت، علوم و سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ شده است.

به گزارش ایلنا، شورای ملی ایمنی زیستی در جلسه تاریخ ۱۵ آبان ماه سال جاری به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم ، تحقیقات و فناوری و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند الف ماده ۳ قانون ایمنی زیستی کشور مصوب سال ۸۸، سیاست ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی را تصویب کرد.

سیاست ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی به شرح زیر تعیین می شود:

الف - تضمین بهره برداری از فواید فناوری زیستی جدید

۱ - نیازسنجی و برنامه ریزی برای توسعه، تولید و صادرات محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی بر مبنای ملاحظات اقتصادی و اجتماعی

۲ - تاکید بر تولید محصول از منابع داخلی و خودکفایی با استفاده از ظرفیت های موجود.

۳ - تامین و تقویت زیرساخت های لازم برای تولید، واردات و صادرات

۴ - تسهیل، تسریع و یکپارچه سازی فرایند صدور مجوز تولید و راهسازی محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی

۵ - حمایت از بومی سازی دانش فنی تولید محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی

۶ - افزایش بهره وری از منابع پایه با استفاده از فناوری های جدید زیستی و بهره مندی از آخرین دستاوردهای جهانی

ب - حمایت از تنوع زیستی

۱ - ارتقای دانش حفاظت از تنوع زیستی و ارزیابی مخاطرات احتمالی زیست محیطی

۲ - حفظ تعادل و تنوع زیست بوم ( اکوسیستم) های حاوی ارقام موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی از طریق کشت ارقام متنوع تغییر شکل یافته ژنتیکی و غیر آن

۳ - حفظ و افزایش تنوع در تولید ارقام گیاهی، نژادهای جانوری و سویه های ریزسازواره های تغییر شکل یافته ژنتیکی

پ - حفظ سلامت و بهداشت محصولات حاصل از فناوری زیستی جدید

۱ - ایجاد و ارتقای زیر ساخت های لازم برای ارزیابی مخاطرات احتمالی

۲ - پیش بینی و ایجاد سامانه ( سیستم ) های شناسایی، کنترل، پایش و نظارت

۳ - آموزش و بهره مندی از نیروی انسانی متخصص و مجرب در فناوری زیستی جدید در سطوح مختلف

ت - افزایش سطح آگاهی و مشارکت عمومی به منظور استفاده از فناوری زیستی جدید

۱ - ترغیب و افزایش آگاهی و مشارکت افراد جامعه، مسئولان و متخصصین در خصوص فواید تولید و استفاده از محصولات و فرآورده های حاصل از موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی

۲ - فرهنگ سازی و ترویج دانش فناوری زیستی جدید در سطح جامعه

۳ - توسعه نظام مند فناوری اطلاعات برای بهره برداری از فناوری زیستی جدید

این مصوبه در تاریخ ۱۶ دی ماه سال ۹۶ به تائید مقام محترم ریاست رسیده و از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به وزارت جهاد کشاورزی- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی- وزارت علوم تحقیقات وفناوری وسازمان حفاظت محیط زیست  ابلاغ شده است.

کد N1817138